Κατεδαφίσεις και καθαρισμοί

Αναλαμβάνουμε μικρές κατεδαφίσεις.
Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς χώρων εργασίας, κατοικιών, γραφείων κλπ.